applet-magic.com
Thayer Watkins
Silicon Valley
& Tornado Alley
USA

تاریخ اقتصادواقتصادایران

ایران خانه ازیک فرهنگ بوده است که بانفوذاماهیچ روندکلی درتاریخ تمدن دنیابوده است آنجاکمک معنی داربه فرهنگهای دیگرازفرهنگ ایرانی بوده است امافرهنگ ایرانی ، بعنوان همه ،یک معمابه مردم تمدن هامدیترانه وجانشینهایشان رابوده است مثال یک ازنفوذفرهنگی ایران است عنصرثنویت آن درادیان چندین ظاهرشود بوده است Manicheaism آیین زردتشتی و [ عبارتنداز ] ایران منبع ادیان چندین ،مثل اسلام شیعه ،متمرکزشددرایران ،به طورمشخصی متفاوت ازاسلام سنی است

: B . C . - 1000 تاریخ ایرانی قبل میلاد Brief یک گاهشناسی ۵۰۰۰ توسعه می دهد Susa درایران جنوب غربی اطراف شهر Elam یک جامعه پیشرفته درمنطقه چپ ثبت می کندکه نداردهنوزرمزگشایی بکند Elamites کتبی نبود Indo - European دانسته نشده است اماآن احتمالی Elamites وابستگی زبانی قبل میلاد : قبیله های چادرنشین گوناگون درایران ساکن می شوند Indo - European صحبت کردن زبانهای اقتصادهاوفرهنگهایشان مبنی برروی اسبهاوراندن بودند درشمال غرب درکوه های زاگرس ساکن شد Scythian درایران مرکزی ساکن شدوپارسادرشامل منطقه های چندین ساکن شد Medes

: ( The Achaemenids ) قبل میلاد وایرانیان Medes وآفرینش یک مبنی برامپراتوری روی ائتلاف Achaemenes ازسلسله زیررهبری کوروش عالی بالابیایید هندو Kush غربی ازیونانی هابه Anatolian امپراتوری توسعه داداز فرودبیایددرآنچه که حالاافغانستان است شامل بود Babylon این فتح شهر

قبل میلادبه ۳۲۳ قبل میلاد ) آلکساندر ( : وفتح امپراتوری فارسی Macedonia شکست امپراتورفارسی بوسیله آلکساندر یونانی وجامعه های فارسی حتی به امتیازمجبورکردن ازدواج meld آلکساندربه ده زن هاهزارایرانی به سربازیونانیش سعی نمود

: ( The Seleucids قبل میلادبه ۲۴۷ قبل میلاد ) Seleucus در Babylon روی مرگ آلکساندردر ۳۲۳ قبل میلادامپراتوریش بین عمومیش تقسیم شدو وتثبیت شده یک سلسله برداشت که ایران تادرحدود Babylon کنترل ۲۵۰ قبل میلاد ۲۵۰ قبل حکم کردند A . D میلادبه ۲۲۴ : ( The Pathian امپراطوری )

. A . D به ۶۴۲ : ( The ساسانی Empire ) ادعاکردواین Sasan اردشیر،رهبرشورش علیه پارت ها،فرودازیک قهرمان افسانه ای ، چنانچه ساسانی هادانسته شد dynasty است چراامپراتورهااین امپراتورهای ساسانی جلب کردنددرتجدیدسازمانهای اصلی ایران ،تجدیدسازمان شامل ازدیوان سالاری برای تمرکزکنترل ،مالیات وواردات فن آوری ویادگیری اصلاح بشود آیین زردتشتی دین ایالت شدوکشیش های زردشتی بعنوان کلاس یک عنصرکلیدی ازاجتماع و سیستم سیاسی بودند ،پادشاه پادشاه هااتخاذکردند Shahanshar امپراتورهاعنوان دوره . A . D به ۶۵۰ : ( عرب Conquest ) وامپراطوری های ساسانی راهنمائی کرد Byzantine ،نبردعلیه Abu Bakr اول خلیفه اسلام ، گرفته شد A . D در Byzantines از Damascus اول ۶۳۵ گرفتند Ctesiphon پایتخت ساسانی را Bakr ارتش Abu دوسال بعدا" قاطعانه ارتش ساسانی راشکست داد Bakr ارتش Abu درنبرد ۶۴۲ -۶۴۱ بود Bakr کنترل Abu بوسیله ۶۵۰ امپراطوری ساسانی زیر : A . D به ۷۵۰ . موضوع هاامپراطوری ساسانی دلیل کم ] خیلی کم [ داشتندکه شکست دادن مسلمانهامقاومت بکنند وبدون صلاحیت بوده است corrupt امپراطوری ساسانی فاتحهاخطمشی تحمل دینی مردم کتاب وفادارماندند . Zoroasterians یعنی ،یهودی ها،مسیحی هاو زردشتی هابدین گونه مجبورنشدندکه به اسلام تبدیل بکنند دیگرمجبورهست یک مالیات مخصوص بپردازدبنابراین آنجایک مشوق non - muslims آنهاو اقتصادی کوچک بودکه تبدیل بکند آن درحدوددوقرن برای جمعیت عمومی ایران برداشت که مسلمان بشوند

) را Administrator - advisers فاتحهای عرب ایران ایرانی هااجازه دادندکه چنانچه درقلمروشکست داده شده وبعداقبول شده این ترتیب درمناطقی دیگرازدنیا " ( Viziers مسلمان خدمت بنمایند آنجاباقی ماندعقیده بین فاتحهاخطکش های که عربها،مردم مال ) متعلق به ( الله انتخاب کرده شده بایدباشند برخاست درآنچه که حالاعراق جنوبی است Shia'ism آن به ایران پهن کردامابلندصرفایک دین اقلیت آنجابود

: A . D به ۱۰۰۰ . . A . D در ۷۵۰ یک بکاربردن گروه عربی یک ارتش ایرانی دستوردادبوسیله یک عمومی ایرانی ارتش ها ،وتثبیت شده یک سلسله جدیدخلیفه ها،عباسی ها، Umayyads سلسله قدیمی خلیفه ها، بایک پایتخت جدیددربغدادشکست بدهد اگرچه سلسله عباسی خارج شروع بکندبطوریکه عربی ،برروی زمان باازدواج شخصیت عربیش پژمرده شد خلیفه های عباسی قرن نهمین شروع کردندکه اعتمادبکنندروی قبیله های ترکی ازآسیای مرکزی برای مبارزهابرای ارتش هایشان واردبشوند

بابه طورنهایی اینهامبارزهای ترکیه ای ،اگرچه به ) سوی ( ارتش هاآوردبطوریکه برده ها، نیروشد wielders واقعی خلیفه هارئیس پوشالی های دینی شدندورهبرهاقبیله های ترکی درمنطقه نیروواقعی رادرامپراطوری درتصرف داشتند

A . D به ۱۲۲۰ . بازشناسی رسمی انجام داده شده Seljuk وترکهای Oghuz بوسیله قرن یازدهمین رهبرها به نتیجه رسیدند Iraq - Iran - Afghanistan چنانچه خطکش هاقلمروهادرمنطقه

: A . D به ۱۵۰۰ . قرن سیزدهمین وترکهاومغولهاشامل بودن ارتش هامهم جانشینهایش خیلی ایران شامل Khan در شکست دادند Eurasia viziers درآغازویرانی آوردندوبه منطقه ناامیدبشویدامابعداایرانی " Khans فتحهای آن توسطفاتحهاانتخاب شدکه خدمت بنمایندبطوریکه مدیرهاآوردندبعضی هادرایران بازبیابد ادامه یافت A . D ایران تا Mongol - Turkic اماحکم ۱۵۰۱

. A . D به ۱۷۲۲ : ( The صفویه های ) صفویه هایک سفارش ازدراردبیل درقرن چهاردهمین تاسیس شدند سفارش ویک برنامه فتح شروع کردند ( سوی ) آورده شده به Turkoman مبارزهای چنانچه فرم راست رااسلام پذیرفت Shia ' ism دروسطقرن پانزدهمین سفارش صفویه بااین تبدیلی آنجانبردفتح یک جنگ مقدس شدکه درتمام به دین راست آورد گرفتندواسماعیل رهبرشان شاه ایران اعلام شد Trabiz بوسیله ۱۵۰۱ ارتشی صفویه

تحمل درایران بودند religious قبل به بالاآمدن صفویه هاآنجانسبی آنجایک نبردقوی بودکه تمام safavids شیعه هادراقلیت بودندامابعدازینکه بالاآمدن تبدیل بکند Shia ' ism به بنابراین ایران عمدتاشیعه تنهادرقرن شانزدهم شد ،توقف شدکه سنی بودند Ottoman در ۱۵۲۴ انبساطصفویه توسطشکست در ) به ( دست هاترکی موقتامی گیرد Trabiz پایتخت صفویه را Ottomans حتی ازآن پس صفویه هامجبورهستندیک دفاع حفظبکنندکه دیپلماسی ومعاهده هابرای تعدادی زمانیکه بانبردکردن دشمنهای دیگرمخلوطشد

Ottomans برای مثال ،آن سفارش می دهدبه درگیرازبکهاروی به سوی شرق معاهده هاداشتندبا به مغرب مذاکره شده اید نیروصفویه هاکاهش یافتندودر ۱۷۲۲ افغان ارتش صفویه راوگرفته شده پایتخت صفویه شکست دادند Trabiz رانده شدند Afshar افغانهاخارج توسطنیروهاقبیله بعداسرکه قبیله عنوان شاه ایران فرض کرد " شکست داد Delhi sacked این شاه نادری بودکه بعداافغانستان وبعدا " نادرارتش شاه خسته منابع ایران ودراستیصال رهبرهامال اومبارزه می کند


HOME PAGE OF applet-magic
HOME PAGE OF Thayer Watkins